Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Procedury bezpieczeństwa w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Drezdenku

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  W DREZDENKU

W ZWIĄZKU ZE STANEM PANDEMII WYWOŁANEJ ZAKAŻENIAMI

WIRUSEM SARS-COV-2

 

Podstawa prawna

 • 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe – Dz. U. 2019 r., poz. 1148, z późn. zm.).
 • 207 ustawy – Kodeks pracy).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach - Dz.U. 2020 poz.1166, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239):
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1398),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz.1389),
 • Wytyczne MEN,MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

ZADANIA DYREKTORA W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKOM I KLIENTOM  PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W DREZDENKU W TRAKCIE PANDEMII COVID-19

 

 1. Dyrektor opracowuje procedury bezpieczeństwa i monitoruje ich przestrzeganie;
 2. Ogranicza przebywanie w placówce osób z zewnątrz; dba o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami;
 3. Dyrektor umożliwia klientom korzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszcza informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do placówki. Monitoruje prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni  dotykowych: klamek, powierzchni płaskich w tym blatów;
 4. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i klientów przebywających  na terenie placówki dyrektor  tak organizuje i koordynuje pracą , aby umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie poradni;
 5.  Dyrektor zapewnia pracownikom środki ochrony indywidualnej w tym: maseczki bądź   przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk;
 6. Dyrektor odpowiada za umieszczenie informacji o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcji użycia środka dezynfekującego.

 

 

II 

ZALECENIA OGÓLNE DLA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH I NIEPEDAGOGICZNYCH

 1. Bezpośrednio po przyjściu do pracy obowiązuje dezynfekcja  rąk;
 2. Zachowanie bezpiecznej odległości od współpracowników i klientów poradni - rekomendowane 1,5  metra;
 3. Pracownicy administracyjni oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z nauczycielami i dziećmi/uczniami;
 4. Regularne, częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i/lub dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem do dezynfekcji– zgodnie z instrukcją;
 5. Podczas kaszlu i kichania zakrycie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk;
 6. Nie dotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;
 7. Dołożenie wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonej pracy;
 8. Dokonywanie dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka, klamki;
 9. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, a po każdym kliencie- dezynfekcja blatów stołów;
 10. Wietrzenie gabinetów (minimum- po każdej wizycie klienta lub co godzinę );
 11. Usuniecie z gabinetów sprzętu i przedmiotów, których nie da się skutecznie uprać lub zdezynfekować. Dezynfekowanie pozostałych pomocy w gabinetach specjalistycznych, w miarę możliwości po każdym użyciu;
 12. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych;
 13. Przestrzeganie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

  III

ZALECENIA DLA KLIENTÓW PORADNI

 1. Na spotkania w poradni przyjmowane są wyłącznie zdrowe dzieci/ uczniowie(bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych) oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie. Przyprowadzenie osoby z objawami infekcji lub w trakcie kwarantanny jest równoznaczne z ustaleniem innego terminu spotkania.
 2. Dzieci/uczniowie mogą być przyprowadzani i odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z poradni dzieci/uczniowie i ich opiekunowie są zobowiązywani do przestrzegania przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Przed badaniem rodzic zaopatruje dziecko w długopis (przybory do pisania).
 4. Na spotkanie zabrania się przynosić niepotrzebnych przedmiotów, w tym zabawek.
 5. Przed wizytą rodzic/dziecko dokładnie myje ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekuje osuszone środkiem do dezynfekcji– zgodnie z instrukcją.
 6. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do noszenia maseczek/przyłbic podczas pobytu w gabinecie.
 7. Rodzic utrzymuje bezpieczny dystans w trakcie trwania spotkania diagnostycznego/terapeutycznego ( minimum 1,5 m od diagnosty).
 8. Rodzic/dziecko podczas kaszlu i kichania zakrywa usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – konieczne jest jak najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk.
 9. Rodzic/dziecko nie dotyka dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 10. Rodzic przyprowadza i odbiera dziecko o wyznaczonej godzinie z uwagi na unikanie tłoku w poczekalni poradni. Na spotkaniu diagnostycznym/terapeutycznym dziecko pozostaje samo. W wyjątkowych sytuacjach diagnosta/terapeuta może zdecydować inaczej.
 11. Na zajęcia odbywające się w piwnicy budynku poradni rodzice wraz z dziećmi będą wpuszczani punktualnie o umówionej godzinie wejściem od strony podwórza.
 12. Rodzic przekazuje specjaliście aktualny numer telefonu umożliwiający nawiązanie szybkiego kontaktu podczas pobytu dziecka w poradni.
 13. Klienci wchodzą do sekretariatu pojedynczo. Oprócz pracownika administracyjnego, może znajdować się tylko jeden klient.

 

IV

PROCEDURA  BEZPIECZEŃSTWA  W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA PROCESU DIAGNOSTYCZNEGO/TERAPEUTYCZNEGO ( W TYM WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA)  DLA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH  PRACUJĄCYCH W SYSTEMIE STACJONARNYM W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 

 1. Zasady bezpieczeństwa stosowane przed rozpoczęciem procesu diagnostycznego/terapeutycznego
  • Pracownik pedagogiczny przed przystąpieniem do bezpośredniej pracy z klientem poradni oraz w jej trakcie przestrzega obowiązujących w poradni procedur, stosuje się do nich pod kątem organizacji pracy i zagrożeń występujących podczas wykonywania swoich czynności zawodowych.
  • Przed podjęciem działań diagnostycznych/terapeutycznych diagnosta/terapeuta przeprowadza ankietę (stanowiącą załącznik nr 1) –zalecana forma telefoniczna, na podstawie której podejmuje decyzję co do dalszych czynności oraz przedkłada do zapoznania się i podpisu oświadczenie – załącznik nr 2
 2. Pracownik pedagogiczny zobowiązany jest do ścisłej współpracy z innymi pracownikami poradni celem pozyskania i wymiany informacji o aktualnym zagrożeniu epidemicznym i konsultacji w sprawie zgłaszanych do poradni dzieci.
 3. Dyrektor poradni opracowuje harmonogram godzin pracy z zachowaniem szczególnej ostrożności tak, aby nie doprowadzić do gromadzenia się klientów w poczekalni (rekomenduje się utrzymanie co najmniej 1,5m odległości między klientami).
 4.  Pracownicy pedagogiczni w celu wykonania postępowania diagnostycznego/terapeutycznego w bezpośrednim kontakcie z klientem rozpoczynają badanie/terapie zgodnie z  ustalonym harmonogramem godzin przyjmowania klientów uwzględniając czynności w zakresie dezynfekcji gabinetów.
 5. Pracownik pedagogiczny rozpatrując zgłoszenie powinien:
 6. przeprowadzić wstępne czynności diagnostyczne z rodzicem/prawnym opiekunem/ pełnoletnim uczniem telefonicznie, omówić tok postępowania na terenie poradni
 7. poinformować rodzica o środkach ochrony zastosowanych w poradni i konieczności

zaopatrzenia siebie w maseczkę/przyłbicę oraz przybory do pisania dla dziecka oraz zakazie przynoszenia niepotrzebnych przedmiotów w tym zabawek;

 1. podkreślić dobrowolność podejmowanych przez niego czynności diagnostycznych/terapeutycznych, w szczególności z uwagi na ogłoszona pandemię    oraz zakaz przeprowadzania czynności wobec dzieci/uczniów chorych;
 2. poinformować rodzica o konieczności pozostawienia dziecka na czas badania/terapii w poradni  i  oczekiwaniu na dziecko poza poradnią, w wyjątkowych przypadkach  w     poradni z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  Udział rodzica  w diagnozie/terapii możliwy jest tylko w uzasadnionych przypadkach  (np. małe dziecko, osoba niepełnosprawna) - decyzję podejmuje specjalista;

 

 1. Zasady bezpieczeństwa  w trakcie trwania diagnozy/terapii.
 2. Pracownik pedagogiczny zobowiązany jest do przeprowadzenia diagnozy/terapii ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego COVID -19. Wszystkie obawy i wątpliwości dotyczące stanu zdrowia klientów powinny być odnotowane w dokumentacji dziecka.
 3. Podczas diagnozy, terapii powinien być zachowany dystans społeczny minimum 1,5m. W przypadku zmniejszenia dystansu zaleca się stosowanie środków ochrony indywidualnej w postaci przyłbic/maseczek.
 4. W przypadku zaobserwowania u siebie lub u klienta Poradni objawów choroby COVID-19 pracownik pedagogiczny ma obowiązek przerwać pracę i ograniczając kontakt bezpośredni poinformować o tym dyrektora poradni i rodzica nieletniego dziecka/ucznia.
 5. Pracownik pedagogiczny podczas realizacji wszystkich czynności w trakcie bezpośredniego kontaktu z klientem zobowiązany jest do zastosowania dystansu społecznego oraz bezpiecznych warunków pracy (w tym korzystania ze środków ochrony indywidualnej ustalonych i zabezpieczonych przez dyrektora poradni (zgodnie z zaleceniami GIS, MZ, WHO) zapewniających bezpieczeństwo zarówno sobie jak i klientowi.
 6. Pracownik pedagogiczny zobowiązany jest do zdezynfekowania rąk dziecka, jeśli nie zrobił tego jego rodzic/opiekun po wejściu do poradni.
 7. Pracownik pedagogiczny powinien unikać grupowania klientów na terenie poradni, przestrzegać indywidualnego podejścia do dziecka/ucznia w sposób uwzględniający potencjalne ryzyko zakażenia.
 8. Pracownik pedagogiczny powinien przestrzegać przyporządkowania do swojego miejsca pracy diagnostycznej – konkretnego gabinetu wynikającego z ustalonego harmonogramu diagnoz/terapii celem ograniczenia potencjalnego ryzyka epidemiologicznego związanego z przemieszczaniem klientów na terenie poradni.
 9. Rodzic używa maseczek/przyłbic zgodnie z obowiązującymi przepisami  i utrzymuje bezpieczny dystans w trakcie trwania spotkania diagnostycznego/terapeutycznego ( minimum 1,5 m od diagnosty).
 10. Po zakończeniu diagnozy dziecka diagnosta odprowadza dziecko do rodzica, a ten kieruje się bezpośrednio do wyjścia z poradni;
 11. Dokumentację dotycząca wydania niezbędnego dokumentu rodzic przekazuje do sekretariatu poradni bądź przesyła pocztą;
 12. Specjalista informuje rodzica o zakończonym procesie diagnostycznym na terenie poradni oraz udziela informacji o dalszej formie postępowania: porada, konsultacja, informacja w przypadku wydawania dokumentów dla dziecka/ucznia możliwa drogą telefoniczną.  

 

 1. Zasady bezpieczeństwa po zakończonym procesie diagnozy/terapii.
  • Po przeprowadzeniu badania/terapii diagnosta przeprowadza  dezynfekcję  swojego  stanowiska pracy ( narzędzi diagnostycznych, wszystkich przedmiotów z którymi klient miał kontakt w trakcie procesu diagnostycznego);
  • Od zakończenia dezynfekcji musi minąć rekomendowany przez producenta preparatu dezynfekcyjnego czas, zanim następny klient zostanie przyjęty w tym gabinecie;
  • Rekomenduje się wywietrzenie gabinetu  przed przyjęciem następnego klienta;
  • Pracownik pedagogiczny po zakończeniu pracy zobowiązany jest do wyrzucenia używanych maseczek ochronnych do wyznaczonego pojemnika, umycia i dezynfekcji rąk;
  • Po zakończeniu pracy specjalista pozostawia klucz od gabinetu w sekretariacie                      w wyznaczonym miejscu i  opuszcza budynek poradni.

V

PROCEDURA  BEZPIECZEŃSTWA  W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA PROCESU ORZECZNICZEGO DLA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH I OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ZESPOLE ORZEKAJĄCYM W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 1. Członkowie Zespołu Orzekającego spotykają się we wcześniej ustalonych terminach  zgodnie z zarządzeniem dyrektora. 
 2. Podczas posiedzenia Zespołu Orzekającego członkowie zachowują szczególne środki ostrożności w postaci zachowania odległości.
 3. Zespoły orzekające powinny odbywać się w miejscu zapewniającym zachowanie dystansu społecznego. Dyrektor zapewnia możliwość skorzystania z maseczki ochronnej.
 4. Dokumenty zespołu orzekającego są przekazywane przewodniczącemu zespołu orzekającego, a po zakończeniu posiedzenia - wyznaczonemu zgodnie                         z decyzją przewodniczącego zespołu orzekającego członkowi zespołu do opracowania orzeczenia. 
 5. Po opracowaniu dokumenty są przekazywane przewodniczącemu zespołu orzekającego do podpisu.
 6. Po uzyskaniu zgody na pracę w trybie B lub C możliwe jest przeprowadzanie zespołów orzekających z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.

VI

PROCEDURA ZAPOBIEGAWCZA W SYTUACJI PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U PRACOWNIKA

 PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

         W DREZDENKU

 

 1.  Dyrektor przekazuje pracownikom poradni  na bieżąco informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa przez pracowników poradni.
 3. Do pracy w poradni mogą przychodzić jedynie pracownicy zdrowi, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie, w izolacji w warunkach domowych lub izolacji. Odpowiedzialność za podjęcie pracy przez osoby z grupy podwyższonego ryzyka spoczywa na nich samych.
 4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik poradni nie przychodzi do pracy, pozostaje  w domu i kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwoni pod nr 999 lub 112 i informuje  o możliwości zakażenia korona wirusem;
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem  powinien on skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady medycznej.
 6. Pracownik powinien oczekiwać na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 7. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 

VII

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA U KLIENTÓW OBJAWÓW CHOROBY ZAKAŹNEJ

 

 1. W przypadku zidentyfikowanego, na podstawie ankiety,  podwyższonego  ryzyka zakażenia pracownik odmawia  przyjęcia klienta/dziecka.
 2. Klient poradni powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w  Drezdenku.
 3. W przypadku, gdy pomimo zastosowanych środków ostrożności dziecko/uczeń znajdujące  się  w gabinecie, manifestuje bądź przejawia objawy choroby zakaźnej – konieczne jest czasowe odizolowanie go w pomieszczeniu z zapewnieniem min.2 m. odległości od innych osób do czasu przybycia rodzica/opiekuna prawnego i powiadomienie dyrektora poradni. Należy ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał podejrzany o zakażenie,  przeprowadzić rutynowe sprzątanie, zgodnie z wytycznymi  oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 4. Należy ustalić listę pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w części/częściach  poradni, w których przebywał zarażony klient i  przekazać zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 5. Wstrzymanie przyjmowania klientów, powiadomienie organu prowadzącego poradnię i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 

Załącznik nr 1

Pieczęć placówki

 

ANKIETA

 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA DZIECKA/PRAWNEGO OPIEKUNA/PEŁNOLETNIEGO UCZNIA ………………………………….…..

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA OBJĘTEGO POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W DREZDENKU………………………………………………………

Numer telefonu do kontaktu ……………………….

 • Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i)lub Pana(i) dziecko kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2?

 ⃝    TAK

 ⃝    NIE

 • Czy Pan(i) dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna)?

⃝    TAK

 

 ⃝    NIE

                                                                      

 • Czy obecnie występują u Pana(i) lub któregoś z domowników objawy infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)?

⃝    TAK

 ⃝    NIE                       

 • Czy obecnie lub w ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały ww. objawy u kogoś z domowników ?

⃝    TAK

 ⃝    NIE

 

………………………………                                               ………………………………………………………            

Data                                                          czytelny podpis rodzica dziecka/prawnego opiekuna/pełnoletniego ucznia

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drezdenku reprezentowana przez Dyrektora (adres: ul. Kościuszki 31, 66-530 Drezdenko, nr tel. 95 7620982,  e-mail:  poradnia@pppdrezdenko.pl
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2–COVID-19 i podejmowania działań prewencyjnych oraz wspierających dla osób korzystających z pomocy Poradni, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z art. 9 ust. 2 lit. i oraz art. 6 ust. 1 lit d RODO w związku z art. 32 a Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.  
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu. Formularze zawierające dane osobowe zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu stanu epidemii lub po wydaniu wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 • Informuję, że nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 • Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt
  • Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, tj. w szczególności Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.

 

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że znana mi jest aktualna sytuacja związana
ze stanem epidemicznym w Polsce, poprzez możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19.

 

Przed udziałem w badaniu/terapii w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Drezdenku, zostałem/a poinformowany/a o tym, że niezbędne jest zachowanie szczególnych środków ostrożności oraz przestrzeganie zasad higieny, aby zminimalizować możliwość narażenia siebie i innych zarażeniem wirusem SARS-CoV-2. Informuję, że zapoznałem się z procedurami bezpieczeństwa w związku ze stanem pandemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-COV-2 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Drezdenku.

 

Oświadczam, że mój stan zdrowia oraz małoletniego dziecka, w imieniu którego działam pozwala na udział w badaniu/terapii, w szczególności nie mam (moje dziecko nie ma*) objawów mogących wskazywać na zarażeniem wirusem.

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany/a o tym, że udział w badaniu/terapii ma charakter dobrowolny i wyrażam na nie zgodę.

 

Oświadczam, że zrzekam się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku
do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Drezdenku w związku z możliwym zagrożeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 siebie (lub małoletniego dziecka pozostającego pod moją opieką*) w czasie wizyt w Poradni.

 

 

                                                                   …......................................………………………

                                                                                                                        (data i czytelny podpis – imię i nazwisko)

 

 

* skreślić w przypadku gdy nie dotyczy osoby składającej oświadczenie

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny