Statut poradni

Statut poradni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W DREZDENKU

ul. Kościuszki 31, 66-530 Drezdenko

tel.(0-95) 762 36 40, tel/fax (0-95) 762 09 82

 

 

 

 

 

 

STATUT

PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

W DREZDENKU

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzony na posiedzeniu rady pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Drezdenku w dniu 4 kwietnia 2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

 

Rozdział I                  Postanowienia ogólne

 

Rozdział II                 Cele i zadania poradni

 

Rozdział III               Organizacja pracy poradni

 

Rozdział IV               Organy poradni i ich kompetencje

 

Rozdział V                Pracownicy poradni

 

Rozdział VI               Dokumentacja poradni

 

Rozdział VII              Postanowienia końcowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tekst jednolity ze zmianami
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, tekst jednolity ze zmianami  (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674)
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, tekst jednolity ze zmianami (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, tekst jednolity ze zmianami  (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94)
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, tekst jednolity ze zmianami (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)

 

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tekst jednolity ze zmianami  (Dz. U. 2010 r.  nr 234 poz. 1536)

 

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity ze zmianami (Dz. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)

 

 • Ustawa z dnia 8 marca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, tekst jednolity ze zmianami (Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 763)

 

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tekst jednolity ze zmianami (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493)
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r.- ratyfikowana przez Polskę 30 września 1991 r. z zastrzeżeniami oraz deklaracjami interpretacyjnymi (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 223, poz. 1869).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1492).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., nr 0,  poz. 199).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1130).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r. Nr 107, poz. 1003).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2009 r. Nr 116, poz. 977).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2010 r. Nr 156, poz. 1047).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 Nr 50, poz. 400).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2012 poz. 426).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury ?Niebieska Karta? oraz wzorów formularzy ?Niebieska Karta? (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 220, poz. 1721).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 144, poz. 858).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 190).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1.Statut  stanowi podstawowy dokument wewnętrzny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Drezdenku.
2.Publiczna poradnia psychologiczno - pedagogiczna w Drezdenku nosi nazwę Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Drezdenku.
3.Poradnia używa podłużnej pieczęci nagłówkowej w pełnym brzmieniu:

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNA

ul. Kościuszki  31, 66-530 DREZDENKO

tel./fax 0-95 762 09 82

Regon: 000824505, NIP: 595-11-70-709

 

1.Siedzibą poradni są pomieszczenia budynku przy ul. Kościuszki 31 w Drezdenku, stanowiącego własność Starostwa Powiatowego.
2.Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna zwana dalej "poradnią" jest placówką publiczną.

 

§ 2

1.Organem prowadzącym poradnię jest Powiat Strzelecko-Drezdenecki.
2.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

 

ROZDZIAŁ  II

 

CELE I ZADANIA PORADNI

 

§ 3

1.Celem działania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Drezdenku jest:

- udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,

- udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży,

- wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

2.Do zadań poradni należy:

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży, w tym w szczególności:

- określanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży,

- wyjaśnianie mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazywanie sposobu rozwiązania problemu,

2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkoli, szkół i placówek, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,

4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5) wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole,

6)podejmowanie działań przewidzianych procedurą ?Niebieskiej Karty?.

 

3.Poradnia realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

1) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, w tym w szczególności w formie:

- indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,

- terapii rodziny,

- grup wsparcia,

- prowadzenia mediacji,

- interwencji kryzysowej,

- warsztatów,

- porad i konsultacji,

- wykładów i prelekcji,

- działalności informacyjno- szkoleniowej.

2) udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno- pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

3) wszczęcie procedury "Niebieskiej Karty" w sytuacjach, w których istnieje podejrzenie, iż dziecko jest dotknięte przemocą w rodzinie oraz udział w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego oraz pracach grup roboczych,

4) udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych,

5) udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom pomocy w zakresie:

- rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I- III szkoły podstawowej,

- planowania i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego,

- rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów,

6) współpracę z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez wyżej wymienione instytucje pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,

7) współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,

8) udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,

9) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

10)prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,

11) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom,

12) wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zaplanowaniu i prowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy wyżej wymienionych instytucji w zakresie:

- działań wynikających z realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty,

- realizacji wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej,

- realizacji podstaw programowych,

- rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,

- analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych,

- realizacji potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych,

- realizacji innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę,

- pomocy w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,

- ustalania sposobów działania prowadzących do zaspokajania potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,

- zaplanowania form wspomagania i ich realizacji,

- wspólnej oceny efektów i opracowania wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

 

4.Powyższe zadania pracownicy poradni realizują na terenie poradni oraz poza poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

5.Szczegółowe zadania poradni i sposób ich realizacji ustalony jest w planie pracy poradni i w planach pracy pracowników pedagogicznych.

6.Poradnia obejmuje dzieci i młodzież oraz ich rodziców bezpośrednią  pomocą psychologiczno- pedagogiczną oraz wspomaga nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do ich wieku, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych oraz potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w poradni oraz w trakcie zajęć poza poradnią;

2) przestrzega Konwencji Praw Dziecka (zapewnia pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym, szanuje godność dziecka i  respektuje jego prawa);

3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe.

 

ROZDZIAŁ  III

 

ORGANIZACJA PRACY PORADNI

 

§ 4

1.Teren działania poradni określa organ prowadzący.

2.Poradnia obejmuje swoją działalnością następujące gminy: Drezdenko, Stare Kurowo.

3.Poradnia obejmuje pomocą:

1)      uczniów, ich rodziców i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie jej działania,

2)      dzieci nie uczęszczające do przedszkola (szkoły) i ich rodziców zamieszkałych na terenie jej działania,

3)      dzieci i młodzież, ich rodziców i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek nie mających siedziby na terenie działania poradni oraz dzieci i ich rodziców niezamieszkałych na terenie działania poradni, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi poradnie.

 

§ 5

1.Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

§ 6

1.Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z poradni przez rodziców, prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo.

§ 7

1.Poradnia wydaje opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży, lub też innych sprawach określonych odrębnymi przepisami prawa.

 

2.Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów albo pełnoletniej ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

 

3.Osoba, która składa wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki- także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.

 

4.Jeżeli w celu wydania opinii niezbędne jest przeprowadzenie badań lekarskich, osoba, która składa wniosek, powinna, na wniosek poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii. Poradnia zobowiązana jest wydać opinię w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia  wyżej wymienionego zaświadczenia.

 

5.W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka lub pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko lub pełnoletni uczeń, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, informując o tym osobę składającą wniosek.

 

6.Opinia poradni zawiera:

1)      oznaczenie poradni wydającej opinię,

2)      numer opinii,

3)      datę wydania opinii,

4)      podstawę prawną wydania opinii,

5)      imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku jego braku- serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego przedszkolu, oddziału lub grupy wychowawczej w placówce, do której uczęszcza dziecko lub pełnoletni uczeń,

6)      określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii,

7)      stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego uzasadnienie,

8)      wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem,

9)      wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla  pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu,

10)  imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię,

11)  podpis dyrektora poradni.

 

7.W przypadku, gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki, na pisemny wniosek odpowiednio rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki do której uczęszcza dziecko albo pełnoletni uczeń.

 

8.Poradni wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

 

§ 8

1.W poradni są organizowane i działają zespoły orzekające.

 

2.Zespół orzekający, na podstawie wyników badań psychologicznych, pedagogicznych, lekarskich bądź innych, przeprowadzonych przez specjalistów poradni lub spoza poradni, wydaje:

1)      orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

2)      orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;

3)      orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;

4)      orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim;

5)      opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

3.Orzeczenie lub opinię wydaje się na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

 

4.Zespoły orzekające powołuje dyrektor poradni.

 

5.W skład zespołu orzekającego wchodzą:

1)      dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba- jako przewodniczący zespołu;

2)      psycholog, pedagog oraz lekarz;

3)      inni specjaliści według potrzeb.

 

6.Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.

7.Zespół wydaje orzeczenia lub opinię większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.

8.Orzeczenie lub opinię przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego.

9.Szczegółowe zasady organizowania i działania zespołów orzekających poradni określa stosowny regulamin stanowiący załącznik do niniejszego statutu.

 

§ 9

1.W poradni działa zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2.W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wchodzą:

1)      pedagog;

2)      psycholog;

3)      logopeda;

4)      inni specjaliści- w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

 

3.Do zadań zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka należy:

1)      ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

2)      nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;

3)      opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;

4)      analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

 

4.Szczegółowe zasady organizowania i działania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określa stosowny regulamin stanowiący załącznik do niniejszego statutu.

 

§ 10

1.Realizacja zadań z zakresu interwencji kryzysowej polega w szczególności na rozpoznaniu i zorientowaniu się w sytuacji kryzysowej w momencie  otrzymania informacji o niej oraz podjęciu bezpośrednich działań służących jej rozwiązaniu lub zgłoszeniu zaistniałej sytuacji dyrektorowi poradni, który może powołać zespół do spraw rozwiązania sytuacji kryzysowych albo osobiście podjąć niezbędne działania.

 

 

§ 11

2.Poradnia realizuje zadania, współdziałając z:

1)      rodzicami dzieci i młodzieży;

2)      innymi poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3)      placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)      przedszkolami, szkołami, placówkami;

5)      organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

 

3.Poradnia współdziała z rodzicami dzieci i młodzieży poprzez:

1)      udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;

2)      udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;

3)      pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystywaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu;

4)      prowadzenie warsztatów i szkoleń.

 

4.Poradnia współdziała z innymi poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, poprzez:

1)      konsultacje;

2)      wymianę doświadczeń i informacji;

3)      wspólne podejmowanie działań w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i jego rodzinie;

4)      współdziałanie przy organizowaniu warsztatów, szkoleń, seminariów, itp.

 

5.Poradnia współdziała z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami  pedagogicznymi , poprzez

1)      konsultacje;

2)      wymianę doświadczeń i informacji;

3)      wspólne podejmowanie działań z zakresu organizowania i prowadzenia wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

4)      współdziałanie przy organizowaniu warsztatów, szkoleń, seminariów, itp.

 

6.Poradnia współdziała z przedszkolami, szkołami i placówkami, w formie:

1)      porad i konsultacji;

2)      udziału w spotkaniach nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów;

3)      udziału w zebraniach rad pedagogicznych;

4)      warsztatów;

5)      grup wsparcia;

6)      wykładów i prelekcji;

7)      prowadzenia mediacji;

8)      interwencji kryzysowej;

9)      działalności informacyjno- szkoleniowej;

10)  organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

 

7.Poradnia współdziała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom, poprzez:

1)      konsultacje;

2)      wymianę doświadczeń i informacji;

3)      współdziałanie w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i jego rodzinie;

4)      wspólne podejmowanie działań, zwłaszcza profilaktycznych, na rzecz dzieci, młodzieży i ich środowiska lokalnego;

5)      współdziałanie przy organizowaniu warsztatów, szkoleń, seminariów, itp.

 

§ 12

1.Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni, w terminie do 30 kwietnia danego roku.
2.Arkusz organizacji poradni opiniuje Rada Pedagogiczna, zatwierdza organ prowadzący poradnię do dnia 25 maja danego roku.
3.W arkuszu organizacji poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 

§ 13

1.Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
2.Organ prowadzący, który prowadzi więcej niż jedną poradnię, może w porozumieniu z dyrektorem poradni ustalić terminy przerw w pracy poradni w okresie ferii letnich.
3.Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
4.Szczegółową organizację pracy poradni określa regulamin pracy poradni.

 

§ 14

1.Przewidywane dla pracowników pedagogicznych poradni nagrody i odznaczenia obejmują:

1) nagrody jubileuszowe na zasadach i wysokości określonych w odrębnych przepisach;

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i w wysokości określonych w odrębnych przepisach;

3) nagrody za w osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

4) "Medal Komisji Edukacji Narodowej" za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

 

2.Przewidywane dla pracowników administracji nagrody i odznaczenia regulują odrębne przepisy dotyczące pracowników samorządowych oraz zawarte w Kodeksie Pracy.

 

§ 15

1.Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela  lub  obowiązkom wynikającym z Karty Nauczyciela, indywidualnych zakresów  obowiązków,  uprawnień i odpowiedzialności oraz niniejszego statutu.

2.Pracownicy pedagogiczni podlegają:

1) karom porządkowym za uchybienia przeciwko porządkowi pracy:

-karze upomnienia

-karze nagany

2) karom dyscyplinarnym:

- naganie z ostrzeżeniem,

- zwolnieniu z pracy,

- zwolnieniu z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim,

- wydaleniu z zawodu nauczycielskiego.

 

3.Kary porządkowe wymierza dyrektor poradni.

4.Kary  dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna.

5.Pracownicy administracji i obsługi, za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, podlegają karom porządkowym określonych w stosownych przepisach Kodeksu Pracy.

 

ROZDZIAŁ IV

 

ORGANY PORADNI

 

§ 16

1.Organami poradni są:

1)      dyrektor poradni,

2)      rada pedagogiczna.

 

§ 17

1.Dyrektor poradni wyłaniany jest w drodze konkursu.

2.Funkcje dyrektora powierza i odwołuje z tej funkcji organ prowadzący.

3.Poradnią kieruje dyrektor będący kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich zatrudnionych w niej pracowników.

4.Dyrektor poradni:

1)      kieruje  działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny obejmujący:

 1. przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy poradni,
 2. kontrolę przestrzegania przez pracowników pedagogicznych przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej poradni,
 3. wspomaganie pracowników pedagogicznych w realizacji ich zadań, w szczególności przez: organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego oraz przedstawianie wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

3)      opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, ustala sposób jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników;

4)      co najmniej raz w roku szkolnym, najpóźniej do 31 sierpnia danego roku opracowuje wyniki i wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i przedstawia je radzie pedagogicznej;

5)      wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych;

6)      wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli zgodnie z posiadanymi możliwościami;

7)      gromadzi informacje o pracy pracowników pedagogicznych w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach;

8)      opracowuje do 30 kwietnia danego roku arkusz organizacji poradni i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

9)      przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały;

10)  wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy;

11)  organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę poradni;

12)  planuje i ponosi odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego poradni  zgodnie   z odpowiednimi przepisami;

13)  współpracuje z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, organem prowadzącym oraz  innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi;

14)  kieruje polityką kadrową poradni, zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników poradni;

15)  występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, odznaczeń, nagród     i innych wyróżnień dla pracowników poradni;

16)  zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi;

17)  administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem i przepisami.

 

5.Dyrektor poradni lub osoba przez niego upoważniona podpisuje wszystkie pisma opracowywane i wysyłane przez poradnię.

 

§ 18

1.Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem poradni.

2.W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni pracujący w poradni.

3.Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy;

2)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

3)      ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad poradnią przez organ prowadzący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;

2)      projekt planu finansowego;

3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)      propozycje dyrektora placówki w sprawie przydziału nauczycielom stałych  dodatkowych zadań.

 

4.Rada Pedagogiczna działa na podstawie opracowanego i  uchwalonego przez siebie regulaminu.

5.Regulamin rady pedagogicznej poradni stanowi stosowny załącznik do niniejszego statutu.

6.Rada Pedagogiczna zbiera się na posiedzeniach plenarnych zgodnie z harmonogramem.

7.Pracowników pedagogicznych obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzeń rady.

8.Rada pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratorium Oświaty o zbadanie i ocenę działalności poradni, dyrektora lub innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w placówce.

 

§ 19

1.W poradni może być utworzone stanowisko wicedyrektora oraz, w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.

2.Powołania i odwołania na stanowisko wicedyrektora dokonuje dyrektor poradni po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej i zgody organu prowadzącego.

3.Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem.

1)      współkieruje bieżącą działalnością statutową poradni;

2)      współdecyduje o organizacji pracy i zajęć;

3)      sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy pozostałych pracowników;

4)      wykonuje prace biurowe związane z bieżącą działalnością poradni, a szczególnie zlecone przez dyrektora;

5)      dysponuje środkami finansowymi poradni w przypadku nieobecności dyrektora i ponosi pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie;

6)      reprezentuje placówkę na zewnątrz w przypadku nieobecności dyrektora.

 

4.W przypadku nieobecności dyrektora poradni zastępuje go nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 20

1.Każdy z wymienionych organów działa w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i w zakresie przewidzianym regulaminem.
2.Wynikłe ewentualne spory rozwiązywane są zgodnie z następującą procedurą:

1)      diagnoza problemu;

2)      dokonanie oceny konfliktu;

3)      wyjaśnienie, czego i kogo konflikt dotyczy;

4)      wysłuchanie stron;

5)      zdiagnozowanie pierwszych potrzeb;

6)      poszukiwanie różnych możliwości, sposobów rozwiązań (np. przygotowanie ankiety w poważniejszych przypadkach);

7)      zwrócenie się o poradę zewnętrzną do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3.Sposoby rozwiązywania konfliktów i kryzysów są następujące:

1)      wszelkie spory powinny być rozwiązywane w sposób demokratyczny, obiektywny i powinny służyć dobru dziecka i placówki;

2)      konflikty, spory rozwiązywane są poprzez następujące działania:

 1. negocjacje,
 2. wydanie decyzji - nawet w przypadku zerwania negocjacji lub braku możliwości prowadzenia mediacji.

4.Etapy negocjacji powinny obejmować:

1)      zauważenie konfliktu;

2)      zdiagnozowanie przedmiotu i stron konfliktu;

3)      zdiagnozowanie rodzaju konfliktu;

4)      zdiagnozowanie potrzeb stron;

5)      sformułowanie przekazu;

6)      poszukiwanie różnych możliwości, sposobów rozwiązań;

7)      zawarcie ugody i przyjęcie porozumienia.

5.Wyznaczenie mediatora pozostaje w kompetencjach:

1)      dyrektora poradni- w sprawach nie dotyczących dyrektora placówki;

2)      wizytatora Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim- w sporach dotyczących dyrektora poradni lub na jego prośbę;

3)      przedstawiciela organu prowadzącego.

6.Wydanie decyzji pozostaje w kompetencjach:

1)      dyrektora poradni- w sporach  pracowniczych;

2)      organu sprawującego nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym- w sporach dotyczących dyrektora.

 

7.Decyzje wydane przez nadzór pedagogiczny są ostateczne.

 

ROZDZIAŁ  V

PRACOWNICY PORADNI

 

§ 21

1.Poradnią kieruje dyrektor.

 

1.W poradni zatrudnia się pracowników pedagogicznych:

1)      psychologów;

2)      pedagogów;

3)      logopedów;

4)      doradców zawodowych.

 

2.W poradni, w zależności od potrzeb, zatrudnia się innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do właściwej realizacji zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz efektywnego udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.
3.
Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników pedagogicznych i innych pracowników określają odrębne przepisy.

 

§ 22

1.Pracownik poradni ma prawo do kształtowania samodzielnego warsztatu pracy i doboru metod, jeżeli nie jest to sprzeczne z zasadą dobra dziecka i nie przeszkadza w pracy innym pracownikom placówki.
2.Pracownik pedagogiczny poradni prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z zasadami działania placówki oraz odpowiada za jakość i wynik tej pracy.
3.Pracownik poradni przestrzega Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności:

1)      szacunku do wszystkich jego potrzeb;

2)      ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

3)      poszanowania własności;

4)      opieki;

5)      partnerskiej rozmowy na każdy temat;

6)      akceptacji jego osoby.

 

§ 23

1.Do zakresu zadań pedagoga i psychologa należy:

1)      prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych a także wspieranie ich mocnych stron- w uzasadnionych przypadkach diagnoza może być prowadzona w domu rodzinnym lub placówce oświatowej;

2)      minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizowanie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

3)      prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej oraz grup wsparcia;

4)      poradnictwo na rzecz rodziców i nauczycieli;

5)      prowadzenie mediacji i interwencji kryzysowej;

6)      podejmowanie działań profilaktycznych, w tym w szczególności prowadzenie edukacji w zakresie uzależnień i ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

7)      podejmowanie działalności informacyjno- szkoleniowej na rzecz dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

8)      współpraca z rodzicami, szkołami i placówkami w zakresie:

2.rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I- III szkoły podstawowej;

3.wspomaganiu dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;

4.rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

9)      współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych oraz planów działań wspierających;

10)  współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

11)   udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach;

 

5.Do zadań logopedy należy:

1)      prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci i młodzieży, w tym mowy głośnej i pisma;

2)      diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej;

3)      prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb;

4)      podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym podejmowanie współpracy z najbliższym środowiskiem dziecka.

5)      podejmowanie działalności informacyjno- szkoleniowej na rzecz dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

6)      współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych oraz planów działań wspierających;

7)      współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

8)       udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

6.Do zadań doradcy zawodowego należy:

1)      prowadzenie badań i działań diagnostycznych oraz pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2)      systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

3)      gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

4)      prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

5)      koordynowania działalności informacyjno- doradczej prowadzonej przez poradnię;

6)      wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu, tworzeniu, realizowaniu i zapewnieniu ciągłości działań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego.

 

7.Do wspólnych zadań pracowników pedagogicznych poradni należy:

1)      wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom i wychowawcom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno- wychowawczych;

2)      wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

3)      wszczęcie procedury ?Niebieskiej Karty? w sytuacjach podejrzenia, iż dziecko jest dotknięte przemocą w rodzinie,

4)      planowanie i prowadzenie pracy zgodnie z obowiązującym planem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

5)      stosowanie twórczych i innowacyjnych form pracy;

6)      dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy dydaktycznych, samodzielne wykonywanie pomocy oraz troska o estetykę gabinetów;

7)      planowanie własnego rozwoju zawodowego;

8)      systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

9)      odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w poradni i na zajęciach na terenie placówek oświatowych;

10)  bezstronność i obiektywizm w sprawiedliwym traktowaniu wszystkich dzieci.

 

§ 24

1.Pracownik pedagogiczny prowadzi dokumentację dotyczącą swojej pracy.

 

2.Pracownik pedagogiczny ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej  i metodycznej ze strony dyrektora poradni, rady pedagogicznej, placówek doskonalenia nauczycieli oraz innych placówek naukowo- oświatowych.

3.Pracownik pedagogiczny odpowiada służbowo przed dyrektorem poradni za:

1)      poziom pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej w odniesieniu do dzieci i młodzieży;

2)      stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych, które mu powierzono;

3)      zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia placówki, przydzielonych mu przez dyrektora;

4)      nieprzestrzeganie procedury postępowania przy zaistniałym wypadku;

5)      prawidłowość prowadzonej dokumentacji swojej pracy;

6)      przestrzeganie standardów etyczno- moralnych wykonywanego zawodu.

 

4.Pracownik pedagogiczny jest zobowiązany do zachowania tajemnicy służbowej w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz przestrzegania standardów etyczno- moralnych wykonywanego zawodu przewidzianych Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

5.Pracownicy pedagogiczni będący psychologami zobowiązani są ponadto do przestrzegania standardów etyczno- moralnych przewidzianych Kodeksem Etyczno- Zawodowym Psychologa (zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w 1991 r.) oraz zapisy Ustawy z dnia 8 marca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

6.Pracownik pedagogiczny wykonuje inne czynności i zalecenia dyrektora poradni i osób kontrolujących.

 

§ 25

1.W poradni zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

2.Zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi obejmuje zapewnienie sprawnego działania placówki jako instytucji publicznej oraz utrzymanie ładu i czystości w placówce.

3.Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor poradni.

 

4.Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników administracji i obsługi zawarte są w aktach osobowych poszczególnych pracowników.

 

5.Pracownik administracji i obsługi jest zobowiązany do zachowania tajemnicy służbowej w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz przestrzegania standardów etyczno- moralnych wykonywanego zawodu, o których mowa w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

6.Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

 

§ 26

1.W poradni pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana  także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej świadczonej przez poradnię.

2.Wolontariuszem w poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była skazana za umyślne przestępstwo i przeciwko której nie toczy się postępowanie karne oraz przestrzega zasad pracy poradni.

3.Dyrektor poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy poradni i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni.

4.Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy ze specjalistami poradni oraz pod nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.

5.Dyrektor poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:

1)      zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań;

2)      czas trwania porozumienia;

3)      zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy ze specjalistami poradni;

4)      zobowiązanie wolontariusza do nie ujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni;

5)      postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

 

6.Szczegółowe zasady zawieranego z wolontariuszem porozumienia określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ  VI

 

DOKUMENTACJA PORADNI

 

§ 27

1.Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

1)      statut poradni,

2)      regulamin pracy poradni,

3)      regulamin rady pedagogicznej,

4)      regulamin zespołu orzekającego,

5)      regulamin organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

6)      protokoły posiedzeń zespołu orzekającego,

7)      protokoły posiedzeń rad pedagogicznych,

8)      roczny plan pracy,

9)      tygodniowy rozkład zajęć pracowników,

10)  dokumentację dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni (karty indywidualne),

11)  dzienniki pracy,

12)  dzienniki zajęć specjalistycznych,

13)  wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer nadany przez poradnie przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a przypadku braku numeru PESEL- serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania, prowadzony za zgodą organu prowadzącego (nr pisma: PZEA.4323.31.2013 z dnia 14 marca 2013 r. ) w formie elektronicznej,

14)  rejestr wydanych opinii, zawierający numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu, numer opinii oraz datę wydania,

15)  rejestr wydawanych orzeczeń, zawierający numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu, numer orzeczenia oraz datę wydania,

16)  rejestr wydanych opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, zawierający numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu, numer opinii oraz datę wydania,

17)  teczki akt osobowych pracowników,

18)  dokumentację związaną z prowadzeniem nadzoru pedagogicznego,

19)  dokumentację związaną z awansem zawodowym nauczycieli,

20)  księgę inwentarzową majątku poradni,

21)  inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 


                                                                                                                                             § 28
1.Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2.Poradnia prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.Uregulowania i postanowienia niniejszego statutu obowiązują wszystkich pracowników poradni.
4.Sprawy nieuregulowane postanowieniami niniejszego statutu rozstrzyga dyrektor poradni na podstawie obowiązujących przepisów. Od decyzji w takich sprawach, pozostałym organom poradni oraz poszczególnym pracownikom przysługuje odwołanie do organu prowadzącego poradnię na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a w przypadku spraw wynikłych ze stosunku pracy- do Sądu Pracy w Strzelcach Krajeńskich.
5.Nowelizacji statutu placówki dokonuje się na wniosek rady pedagogicznej lub dyrektora poradni.
6.Traci moc statut uchwalony przez radę pedagogiczną poradni w dniu 13 stycznia 2011r.
7.Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez radę pedagogiczną.

8.Niniejszy statut rada pedagogiczna Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Drezdenku przyjęła Uchwałą nr 1/2013 na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2013 r.