Regulamin organizacyjny poradni

Regulamin Organizacyjny Poradni

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W DREZDENKU

Kościuszki 31, 66-530 Drezdenko

tel.(0-95) 762 36 40, tel/fax (0-95) 762 09 82  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.pppdrezdenko.pl

 

 

Rozdział  I

Podstawa Prawna

§1

 

Podstawą prawną działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Drezdenku  jest:

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985, 2169, z 2017 r. poz. 60, 949, 1292),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537),
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935),
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60),
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138, 2255, z 2017 r. poz. 60, 962),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 199 ze zm),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69),
 • Akty prawa miejscowego powiatu strzelecko – drezdeneckiego,
 • Regulaminy wewnętrzne poradni, w tym Statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Drezdenku.

 

Rozdział II

Postanowienia  ogólne

§2

 

Regulamin organizacyjny zwany dalej „Regulaminem” określa zasady organizacji i funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Drezdenku. 

 

 §3

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Poradni - należy przez to rozumieć Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Drezdenku przy ul. Kościuszki 31.
 2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Drezdenku. 

 

§4

Poradnia jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich. 

 

§5

W rozumieniu ustawy o finansach publicznych Poradnia jest samodzielną jednostką budżetową.

 

§6

Organem prowadzącym Poradnię jest Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich, a organem nadzorującym Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

 

§7

Teren działania Poradni obejmuje miasto i gminę Drezdenko oraz gminę Stare Kurowo.

 

Rozdział III

Organizacja pracy Poradni

§8

 

 1. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Poradni są:

-     dyrektor, 

-    pracownicy pedagogiczni (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, rehabilitanci),  którzy wchodzą w skład Rady Pedagogicznej,

-     pracownik administracyjny: samodzielny referent,

-     pracownicy obsługi: starszy konserwator i sprzątaczka.

 1. Obsługa administracyjno – finansowa poradni prowadzona jest przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich (szczegóły współpracy określa porozumienie z dnia 15 czerwca 2012 r., nr pisma PZEA.077.1.2012).
 2. Na potrzeby prac zespołu orzekającego usługi świadczy lekarz - konsultant.

§9

 

Realizacja zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej może być wspierana przez wolontariuszy zatrudnianych na podstawie umowy wolontarystycznej.

 

§10

Pracowników Poradni zatrudnia dyrektor Poradni, a liczbowy stan zatrudnienia zatwierdza Starosta Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego na podstawie arkusza organizacyjnego Poradni.

 

§11

Strukturę organizacyjną Poradni stanowi załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego Poradni.

 

§12

Organy Poradni, ich zadania i kompetencje oraz zadania Poradni i sposób ich realizacji określa Statut Poradni.

 

§13

 

 1. Ogólny zakres zadań pracowników pedagogicznych określony jest w statucie.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników pedagogicznych oraz pracownika administracyjnego i pracowników obsługi określony jest przez dyrektora Poradni i umieszczony w ich aktach osobowych.

 

Rozdział IV

Zasady przyjmowania klientów

§14

 

 1. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej odbywają się na zasadzie dobrowolności i są nieodpłatne.
 2. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni - miasta i gminy Drezdenko oraz gminy Stare Kurowo.
 3. W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców, pomocy udziela Poradnia właściwa ze względu na miejsce ich zamieszkania.
 4. Szczegółowe zasady przeprowadzania badań diagnostycznych określa procedura przeprowadzania badań diagnostycznych  w  Poradni.
 5. Szczegółowe zasady przyjmowania wniosków o wydanie orzeczeń oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju określa procedura wydawania orzeczeń i opinii przez zespół orzekający Poradni.
 6. Świadczona przez pracowników poradni pomoc jest realizowana zgodnie z ich wiedzą i umiejętnościami merytorycznymi, z poszanowaniem godności osobistej dziecka i jego rodziców bądź opiekunów prawnych.

 

Rozdział V

Dokumentacja Poradni

§15

 

 1. Rodzaj prowadzonej dokumentacji określa statut Poradni.
 2. Sposób obiegu dokumentów określa instrukcja kancelaryjna Poradni.
 3. Sposób klasyfikowania i znakowania pism określa rzeczowy jednolity wykaz akt dla Poradni.
 4. Sposób archiwizowania określa instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Poradni.

 

Rozdział VI

Kontrola  działalności Poradni

§16

 

 1. Kontrola działalności Poradni odbywa się na podstawie planu nadzoru pedagogicznego i kontroli zarządczej.
 2. Podstawowym zadaniem kontroli prowadzonej w ramach wewnętrznego nadzoru pedagogicznego jest przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności statutowej Poradni, a celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

1)     zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

2)     skuteczności i efektywności działania,

3)     wiarygodności sprawozdań,

4)     ochrony zasobów,

5)     przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

6)     efektywności i skuteczności przepływu informacji,

7)     zarządzania ryzykiem.

 

Rozdział VI

Postanowienia  końcowe

§17

 

Pracownicy poradni są zobowiązani do zachowania tajemnicy państwowej i służbowej, jak również do ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 §18

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.