Koncepcja poradni

Koncepcja pracy poradni


KONCEPCJA PRACY PORADNI

"Jesteśmy po to by rozumieć wspierać i pomagać"

    

I MISJA

W swojej pracy kierujemy się uniwersalnymi wartościami etycznymi, kładąc szczególny nacisk na poszanowanie godności osobistej każdego człowieka, mając na względzie wyjątkowość jego sytuacji. Wysoko cenimy nasz profesjonalizm i osobisty rozwój jako sposób realizacji swojej misji.

II WIZJA

Naszą  wizję podzieliliśmy na trzy części. Każda z nich ma swoje źródło w rozporządzeniu o szczegółowych zasadach działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych,  bowiem zasadniczym celem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Drezdenku  jest realizacja na wysokim poziomie merytorycznym zadań w nim ujętych.  Pamiętając o tym, że  priorytetem jest działanie na rzecz oświaty ( przy współpracy z innymi instytucjami)- w określonym miejscu i czasie - tak planujemy, aby móc stawianym sobie wyzwaniom sprostać.  Podstawą wyznaczenia kierunków rozwoju Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Drezdenku  jest analiza potrzeb środowiska i  analiza SWOT.

1. INDYWIDUALIZACJA

Zamierzamy kształtować ofertę dopasowaną do potrzeb naszych  klientów dzięki:

-otwartości, kreatywności, poszanowaniu indywidualności oraz różnorodności ich potrzeb,

-regularnemu zbieraniu opinii o potrzebach środowiska,

-doskonaleniu swoich umiejętności zawodowych (zgodnie z ustalonym i w razie potrzeby modyfikowanym planem rozwoju zawodowego),

-uwzględnieniu możliwości  świadczenia pomocy przez wolontariuszy,

-ubogacaniu poradni w potrzebne pomoce i sprzęt służący indywidualnym potrzebom określonych grup klientów , ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. WSPÓŁPRACA

Ważne jest podtrzymanie status quo współpracy miedzy pracownikami oraz pogłębianie jej z innymi instytucjami  działającymi na rzecz wspólnych klientów lub mogącymi przynieść im korzyść.

Zacieśnienie współpracy planowane jest pomiędzy:

-placówkami oświatowymi (w tym budowanie sieci współpracy między placówkami),

-ośrodkami pomocy społecznej,

-powiatowym centrum pomocy rodzinie,

-świetlicą środowiskową,

-służbą zdrowia,

-instytucjami pozarządowymi.

3. ZARZĄDZANIE

-ma mieć w centrum człowieka: pracownika i klienta,

-ma propagować misję poradni jako sposób realizacji zadań określonych w prawie oświatowym,

-ma sprzyjać samorozwojowi  pracowników oraz  budowaniu dobrych relacji  Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Drezdenku ze  środowiskiem poprzez postawę otwartości ,

-ma uwzględniać potrzebę  większej dostępności usług logopedycznych oraz likwidację barier architektonicznych,

-ma służyć szerzeniu  idei profesjonalnej pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

III PLAN PRACY  PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W DREZDENKU

Nieodłącznym elementem koncepcji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  w Drezdenku jest roczny plan pracy poradni.

Koncepcja została przyjęta Uchwałą nr 2 Rady Pedagogicznej w Drezdenku  z dnia  6 czerwca 2013 r.