Regulamin organizacyjny poradni

Plan Pracy Poradni na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

LP.

PLANOWANE ZADANIE

TERMIN REALIZACJI

REALIZATORZY

UWAGI

WSKAŹNIK  REALIZACJI

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY

1.

Diagnozowanie dzieci i młodzieży w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

wszyscy pracownicy merytoryczni

Diagnoza pedagogiczna, surdopedagogiczna , psychologiczna, logopedyczna i rehabilitacyjna

Zarejestrowanie dziecka w bazie 3p i zaznaczenie, że przeprowadzona została diagnoza

2.

Diagnoza zawodoznawcza

Cały rok - zgodnie z napływającymi wnioskami

Katarzyna Suśniło- pedagog, doradca zawodowy


Zarejestrowanie dziecka w bazie 3p i zaznaczenie, że przeprowadzona została diagnoza

3.

Opiniowanie w sprawach określonych w Ustawie o Systemie Oświaty oraz w innych przepisach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

wszyscy pracownicy merytoryczni  po przeprowadzonej diagnozie


Opinia dla dziecka lub ucznia zgodna z wnioskiem o wydanie opinii

4.

Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego , zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz indywidualnego nauczania

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

Pracownicy powołani do Zespołu Orzekającego i wyznaczeni przez przewodniczącego do napisania orzeczenia


Przeprowadzenie procedury wydawania orzeczeń zgodnie z liczbą wniosków które wpłynęły do Zespołu Orzekającego

5.

Zbieranie opinii na temat dziecka lub pełnoletniego ucznia z palcówek  do których uczęszcza w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych

Cały rok- Zgodnie z zaistniałą potrzebą

wszyscy pracownicy merytoryczni


Opinie przesłane ze szkół , notatki z rozmów

UDZIELANIE DZIECIOM I MŁODZIEŻY ORAZ RODZICOM  BEZPOŚREDNIEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin

6.

prowadzenie terapii pedagogicznej indywidualnej

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

pedagodzy


Dokumentacja w indywidualnej karcie ucznia

7.

Prowadzenie terapii pedagogicznej grupowej- czytanie metodą sylabową

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami po diagnozie kwalifikacyjnej

Małgorzata Szwerbel- pedagog


Dokumentacja w indywidualnej karcie ucznia

8.

Prowadzenie terapii pedagogicznej grupowej dla dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami po skompletowaniu grupy

Danuta Marek- pedagog


Dokumentacja w dziennikach zajęć innych

9.

Prowadzenie zajęć grupowych pt. Literkowy zawrót głowy

X. 2015-V.2016

Małgorzata Szwerbel- pedagog

Danuta Marek- pedagog


Dokumentacja w dziennikach zajęć innych

10.

Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

logopedzi


Dokumentacja w indywidualnej karcie ucznia

11.

Prowadzenie terapii logopedycznej grupowej

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

logopedzi


Dokumentacja w indywidualnej karcie ucznia

12.

Prowadzenie  porad i instruktaży dla rodziców dotyczących pracy logopedycznej z dzieckiem w domu

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

logopedzi


Dokumentacja w indywidualnej karcie ucznia

13.

Prowadzenie terapii systemowej indywidualnej

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

Sabina Chełmińska- psycholog, Daria Ćwiertnia- Paprota- psycholog


Dokumentacja odbywających się spotkań w indywidualnej karcie ucznia

14.

Prowadzenie terapii systemowej rodzinnej

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

Sabina Chełmińska- psycholog


Dokumentacja odbywających się spotkań

15.

Prowadzenie zajęć profilaktyki selektywnej "Fred goes net"


Po skompletowaniu grupy

Emilia Jankowska- pedagog


Dokumentacja w dziennikach zajęć innych

16.

Prowadzenie terapii dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

Cały rok zgodnie z napływającymi wnioskami

Emilia Jankowska- pedagog


Dokumentacja w indywidualnej karcie dziecka

17.

Prowadzenie zajęć terapeutycznych grupowych: zajęcia socjoterapeutyczne

Po skompletowaniu

grup

Tomasz Wyka,- psycholog , Emilia Jankowska- pedagogDokumentacja w dziennikach zajęć innych

18.

Prowadzenie zajęć  w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w tym także zajęcia grupowe


Cały rok

Powołane przez dyrektora zespoły

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

Dokumentacja dziecka

19.

Prowadzenie rehabilitacji ruchowej w przypadku dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i innych w miarę możliwości

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

Magdalena Borkowska - rehabilitant,

Urszula Rucińska- rehabilitant


Wpis w Bazie 3P, wpis w dzienniku pracy i dokumentacji dziecka

20.

Inne działanie terapeutyczne

Cały rok - zgodnie z potrzebą

Daria Ćwiertnia-Paprota -psycholog

Tomasz Wyka-psycholog

Sabina Chełmińska- psycholog

Emilia Jankowska- pedagog


Wpis w Bazie 3P, wpis w dzienniku pracy oraz indywidualnej karcie dziecka

Udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno - pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej

21.

Prowadzenie interwencji kryzysowej wobec dzieci  i młodzieży oraz ich rodzin w sytuacjach krytycznych

Wg potrzeb

psychologowie


Notatki służbowe, zapisy w indywidualnych kartach uczniów wpisy do Bazy 3P

22.

Badania przesiewowe : widzę,  słyszę, mówię

Cały rok- zgodnie z napływającymi zgłoszeniami ze szkół  lub indywidualnie

Małgorzata Szwerbel- pedagog,

Justyna Roślicka- logopeda

Danuta Marek- pedagog


wpisy do Bazy

23.

Badanie przesiewowe logopedyczne

Cały rok- zgodnie z napływającymi zgłoszeniami ze szkół, lub indywidualnie

Justyna Roślicka- logopeda

Małgorzata Małecka-logopeda


wpisy do Bazy 3P oraz protokół diagnozy w karcie indywidualnej dziecka

24.

Badania przesiewowe: ryzyko dysleksji dla dzieci z grup przygotowujących do podjęcia nauki w szkole i klas I

Cały rok- zgodnie z otrzymanymi zgłoszeniami ze szkół

Małgorzata Szwerbel - pedagog

Danuta Marek- pedagog


wpisy do Bazy 3P3P oraz protokół diagnozy w karcie indywidualnej dziecka

25.

Warsztaty dla dzieci i uczniów zgodnie z ofertą przekazaną do szkół i przedszkoli (w tym warsztaty o charakterze aktywizującym wybór ścieżki edukacyjnej dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) na terenie szkół i poradni

Cały rok- zgodnie z  otrzymanymi zgłoszeniami ze szkół

Wszyscy pracownicy pedagogiczni


Dokumentacja przeprowadzonych zajęć, wpisy do Bazy 3p i dziennika

26.

Zajęcia ortograffiti dla uczniów szkół podstawowych:

- ortograffiti

- od dysgrafii do kaligrafii

- matematyka bez trudności

IX.2015- V.2016

Małgorzata Szwerbel - pedagog,

Katarzyna Suśniło - pedagog

Emilia Jankowska- pedagog

Tomasz Wyka- psycholog


Dokumentacja w dziennikach zajęć innych

27.

Prowadzenie  na terenie poradni porad i  instruktaży dla rodziców dotyczących  wdrażania metody sylabowej i sposobów pracy z  dzieckiem

Cyklicznie- wg ustalonych harmonogramów

Małgorzata Szwerbel- pedagog28.

Indywidualne porady zawodoznawcze bez badań

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

Katarzyna SuśniłoUdzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych

29.

Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

IX 2015 ? VI 2016

Daria Ćwiertnia - Paprota -  psycholog


Lista obecności, wpisy do Bazy 3P

30.

Prowadzenie prelekcji i warsztatów dla rodziców zgodnie z ofertą poradni na rok szkolny 2015/2016

Cały rok szkolny - wg potrzeb

Wszyscy pracownicy- wg przypisanych tematów


Dokumentacja przeprowadzonych zajęć

31.

Udzielanie porad i konsultacji po przeprowadzonej diagnozie  dziecka

Cały rok szkolny - wg potrzeb

Wszyscy pracownicy pedagogiczni


wpisy do bazy 3P

32.

Prowadzenie konsultacji

Cały rok szkolny - wg potrzeb

Wszyscy pracownicy pedagogiczni


Notatki , wpisy do bazy 3P

33.

Udzielanie instruktażu do pracy z dzieckiem w domu

Cały rok szkolny - wg potrzeb

Wszyscy pracownicy pedagogiczni


wpisy do bazy 3P

34.

Prowadzenie punktów konsultacyjnych

W razie zgłaszanych potrzeb ze szkół

Wszyscy pracownicy marytoryczni


wpisy do bazy 3P

35.

Prowadzenie konsultacji w ramach Punktu konsultacyjnego z pomarańczowej linii

Cały rok szkolny - wg potrzeb

Jankowska Emilia- pedagog


Wpis do dziennika konsultacji pomarańczowej linii

36.

Udział w zespołach interdyscyplinarnych

Cały rok szkolny - wg potrzeb

Pracownicy wyznaczeni przez dyrektora


Zapisy w dzienniku pracy, bazie 3P

37.

Organizacja we współpracy z OPS i PCPR oraz innymi ośrodkami specjalistycznymi potrzebnej pomocy na rzecz dziecka i rodziny

Cały rok szkolny - wg potrzeb

Wszyscy pracownicy pedagogiczni


Notatki w teczce dziecka, dokumentacja w sekretariacie

38.

Kierowanie rodziców do lekarzy specjalistów w celu ustalenia medycznych przyczyn występujących trudności oraz ich leczenia

Cały rok szkolny - wg potrzeb

Wszyscy pracownicy pedagogiczni


Notatki w indywidualnych teczkach

39.

Działalność informacyjno ? szkoleniowa na rzecz rodziców( prowadzenie strony internetowej, udostępnianie literatury, tworzenie ulotek, broszur informacyjnych, organizacja spotkań ze specjalistami)

Cały rok szkolny - wg potrzeb

Wszyscy pracownicy pedagogiczni


Informacje na stronie, wydrukowane ulotki

40.

Organizacja spotkania z przedstawicielami służby zdrowia w celu podtrzymania dobrej współpracy na rzecz dzici niepełnosprawnych


Urszula Rucińska- rehabilitantREALIZOWANIE ZADAŃ PROFILAKTYCZNYCH ORAZ WSPIERAJĄCYCH WYCHOWAWCZĄ I EDUKACYJNĄ FUNKCJĘ  PRZEDSZKOLA, SZKOŁY , W TYM WSPIERANIE NAUCZYCIELI W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH


pomoc nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom

41.

Pomoc nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży poprzez

1. konsultacje indywidualne,

2.  szkolenia i warsztaty


Cały rok szkolny - wg potrzeb

Wszyscy pracownicy pedagogiczni


Wpis w bazie 3P

42.

Pomoc nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom w tym rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej poprzez  konsultacje indywidualne, szkolenia i warsztatyMałgorzata Szwerbel- pedagog

Danuta Marek-pedagog


Wpis w Bazie 3p

43.

Pomoc nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno ? zawodowego poprzez

1konsultacje

2 poprzez cykliczne spotkania z doradcami zawodowymi/osobami zajmującymi się realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego

3.prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą


Cały rok szkolny - wg potrzeb

Katarzyna Suśniło- pedagog


Wpis w bazie 3P, listy obecności

44.

Pomoc nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez 1.opiniowanie o uczniach (indywidualny tok i program nauczania, wskazania do pracy z uczniem)

2. prowadzenie  konsultacji ,

3. prelekcji i  innych form wsparcia


Cały rok szkolny - wg potrzeb

Wszyscy pracownicy pedagogiczni


Wpis w bazie 3P

45.

Współpraca z przedszkolami, szkołami  w udzielaniu pomocy psychologiczno ? pedagogicznej

Cały rok szkolny - wg potrzeb

Wszyscy pracownicy pedagogiczni


Wpis w bazie 3P

46.

Pomoc w opracowaniu i realizowaniu  indywidualnych programów edukacyjno ? terapeutycznych na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli

Cały rok szkolny - wg potrzeb

Wszyscy pracownicy pedagogiczni


Wpis w bazie 3P

47.

Pomoc w opracowaniu i realizowaniu  indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

Cały rok szkolny - wg potrzeb

psychologowie


Wpis w bazie 3P

48.

Pomoc w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego lub pełnoletniego niepełnosprawnego ucznia

W razie potrzeb

rehabilitanci

Danuta Marek- pedagog

Na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego

Wniosek dyrektora szkoły lub rodzica

49.

Pomoc nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez

1.Budowanie strategii na rzecz ucznia przejawiającego trudności w zachowaniu w domu i szkole wraz z radą pedagogiczną

2. Konsultacje dla nauczycieli uczniów przejawiających trudności w zachowaniu i z problemami dydaktycznymi

3.Prowadzenie punktu konsultacyjnego z pomarańczowej linii.Wszyscy pracownicy pedagogiczni


Zapis w bazie 3p i dzienniku pracy

50.

Prowadzenie rad szkoleniowych na terenie szkół zgodnie z ofertą poradni

Cały rok- zgodnie z napływającymi zapotrzebowaniem

Wszyscy pracownicy pedagogiczni


Podpis nauczyciela  prowadzącego szkolenie pod karta zgłoszenia , wpis do

Bazy 3p

51.

Prowadzenie rad szkoleniowych zgodnie z ofertą na terenie poradni

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

Wszyscy pracownicy pedagogiczni


Podpis nauczyciela  prowadzącego szkolenie pod karta zgłoszenia , wpis do Bazy 3P

52.

Powadzenie warsztatów dla nauczycieli  spoza oferty na terenie poradni i w szkołach

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

Po uzgodnieniu dyrektora placówki z dyrektorem PP-P


53.

Powadzenie warsztatów dla nauczycieli zgodnie z ofertą na terenie poradni i w szkołach

Zgodnie z harmonogramem po złożeniu przez szkoły zapotrzebowania

Wszyscy pracownicy pedagogiczni


Podpis nauczyciela  prowadzącego szkolenie pod karta zgłoszenia , wpis do Bazy 3P

54.

Prowadzenie interwencji kryzysowych na terenie szkół i przedszkoli

Wg potrzeb

psychologowie


Wpis do Bazy 3P

55.

Prowadzenie mediacji w przypadkach konfliktów nauczycieli z rodzicami

Wg potrzeb

Emilia Jankowska- pedagog

Sabina Chełmińska- psycholog


Wpis do Bazy 3P

56.

Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci, młodzieży rodziców i nauczycieli w formie

1.pogadanek prelekcji, warsztatów, debat

2  poprzez propagowanie literatury , folderów informacyjnych, udostępnianie informacji na temat miejsc świadczących specjalistyczną pomoc na stronie internetowej Poradni oraz funpage na facebooku

Zgodnie z harmonogramem po złożeniu przez szkoły zapotrzebowania

Wszyscy pracownicy pedagogiczni - zgodnie z wysłaną ofertą i zgłaszanym zapotrzebowaniem


Podpis nauczyciela  prowadzącego szkolenie pod karta zgłoszenia , wpis do Bazy 3P

57.

Kontynuowanie  współpracy -w celu udzielania wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom -z wojewódzkim ośrodkiem metodycznym i biblioteką pedagogiczną

Wg potrzeb

Daria Ćwiertnia- Paprota- psycholog


Notatki służbowe , zamówienie wykonania szkolenia (usługi )

58.

Prowadzenie praktyk dla studentów kierunków pedagogicznych psychologicznych, logopedycznych i  fizjoterapeutycznych

Wg zgłoszeń

Pracownicy wyznaczeni przez dyrektora

Podpisanie porozumienia

Porozumienie, umowa lub inne dokumenty z uczelni

ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH


59.

Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców oddziałów I-III szkół podstawowych


IX.2015- VI.2016

Daria Ćwiertnia- Paprota- psycholog

Kontynuacja pracy grupy z roku szkolnego 2014/2015

Wpisy w bazie 3p i dzienniku zajęć

60.

Sieć współpracy i samokształcenia :  wspieranie pracy wychowawców klas- bezpieczna szkoła

Po zawiązaniu  sieci

Emilia Jankowska- pedagog


Wpisy w bazie 3p i dzienniku zajęć

61.

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek (SORE)


Emilia Jankowska- pedagog, Daria Ćwiertnia- Paprota- psycholog

Tomasz Wyka- psycholog

Wg zgłaszanych potrzeb (maksymalnie dwie szkoły)

Wpisy w bazie 3p i dzienniku zajęć