Plan pracy poradni na rok szkolny 2017/2018

Plan pracy poradni na rok 2017/2018

 

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W DREZDENKU

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

LP.

PLANOWANE ZADANIE

TERMIN REALIZACJI

REALIZATORZY

UWAGI

WSKAŻNIK  REALIZACJI

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY

1.

Diagnozowanie dzieci i młodzieży w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

wszyscy pracownicy merytoryczni

Diagnoza pedagogiczna ( w

tym dla słabo słyszących i słabowidzących, psychologiczna, logopedyczna i rehabilitacyjna

Zarejestrowanie dziecka w bazie 3p i zaznaczenie, że przeprowadzona została diagnoza

2.

Diagnoza zawodoznawcza

Cały rok - zgodnie z napływającymi wnioskami

Katarzyna Suśniło- pedagog, doradca zawodowy

 

Zarejestrowanie dziecka w bazie 3p i zaznaczenie, że przeprowadzona została diagnoza

3.

Opiniowanie w sprawach określonych w Ustawie o Systemie Oświaty  i Ustawie  Prawo Oświatowe oraz w innych przepisach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

wszyscy pracownicy merytoryczni  po przeprowadzonej diagnozie

 

Opinia dla dziecka lub ucznia zgodna z wnioskiem o wydanie opinii

4.

Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego , zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz indywidualnego nauczania

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

Pracownicy powołani do Zespołu Orzekającego i wyznaczeni przez przewodniczącego do napisania orzeczenia

 

Przeprowadzenie procedury wydawania orzeczeń zgodnie z liczbą wniosków które wpłynęły do Zespołu Orzekającego

5.

Zbieranie opinii na temat dziecka lub pełnoletniego ucznia z palcówek  do których uczęszcza w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych

Cały rok- Zgodnie z zaistniałą potrzebą

wszyscy pracownicy merytoryczni

 

Opinie przesłane ze szkół , notatki z rozmów

 

 

UDZIELANIE DZIECIOM I MŁODZIEŻY ORAZ RODZICOM  BEZPOŚREDNIEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 

 

Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin

 

6.

prowadzenie terapii pedagogicznej indywidualnej

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

pedagodzy

 

Dokumentacja w indywidualnej karcie ucznia

7.

Prowadzenie terapii pedagogicznej grupowej- czytanie metodą sylabową

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami po diagnozie kwalifikacyjnej

Małgorzata Szwerbel- pedagog

 

Dokumentacja w indywidualnej karcie ucznia 

8.

Prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci

X. 2017-V.2018

Marzena Dobek_Kłosińska-pedagog, logopeda

 

Dokumentacja w dziennikach zajęć innych

9.

Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

logopedzi

 

Dokumentacja w indywidualnej karcie ucznia 

10.

Prowadzenie terapii logopedycznej grupowej

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

logopedzi

 

Dokumentacja w indywidualnej karcie ucznia 

11.

Prowadzenie  porad i instruktaży dla rodziców dotyczących pracy logopedycznej z dzieckiem w domu

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

logopedzi

 

Dokumentacja w indywidualnej karcie ucznia 

12.

Prowadzenie terapii systemowej indywidualnej

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

Sabina Chełmińska- psycholog, Daria Ćwiertnia- Paprota- psycholog

 

Dokumentacja odbywających się spotkań w indywidualnej karcie ucznia 

13.

Prowadzenie terapii systemowej rodzinnej

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

Sabina Chełmińska- psycholog

 

Dokumentacja odbywających się spotkań

14.

Prowadzenie zajęć profilaktyki selektywnej „Fred goes net”

 Po skompletowaniu grupy

Emilia Jankowska- pedagog

 

Dokumentacja w dziennikach zajęć innych

15.

Prowadzenie zajęć terapeutycznych grupowych: zajęcia socjoterapeutyczne

Po skompletowaniu

grup

Tomasz Wyka,- psycholog , Emilia Jankowska- pedagog

 

 

Dokumentacja w dziennikach zajęć innych

16.

Prowadzenie zajęć  w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w tym także zajęcia grupowe

 

Cały rok

Powołane przez dyrektora zespoły

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

Dokumentacja dziecka

17.

Prowadzenie rehabilitacji ruchowej w przypadku dzieci zagrożonych niepełnosprawnością

Cały rok

Magdalena Borkowska – rehabilitant,

Urszula Rucińska- rehabilitant

 

Wpis w Bazie 3P, wpis w dzienniku pracy i dokumentacji dziecka

18.

Inne działanie terapeutyczne

Cały rok

Daria Ćwiertnia-Paprota –psycholog

Tomasz Wyka-psycholog

Sabina Chełmińska- psycholog

 

Wpis w Bazie 3P, wpis w dzienniku pracy oraz indywidualnej karcie dziecka

 

Udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej

 

19.

Prowadzenie interwencji kryzysowej wobec dzieci  i młodzieży oraz ich rodzin w sytuacjach krytycznych

Wg potrzeb

psychologowie

 

Notatki służbowe, zapisy w indywidualnych kartach uczniówwpisy do Bazy 3P

20.

Badania przesiewowe : widzę,  słyszę, mówię

Cały rok- zgodnie z napływającymi zgłoszeniami ze szkół  lub indywidualnie

Wszyscy pracownicy

 

wpisy do Bazy

21.

Badanie przesiewowe logopedyczne

Cały rok- zgodnie z napływającymi zgłoszeniami ze szkół, lub indywidualnie

logopedzi

 

wpisy do Bazy 3P oraz protokół diagnozy w karcie indywidualnej dziecka 

22.

Badania przesiewowe: ryzyko dysleksji dla dzieci z grup przygotowujących do podjęcia nauki w szkole i klas I

Cały rok- zgodnie z otrzymanymi zgłoszeniami ze szkół

Małgorzata Szwerbel – pedagog

 

 

wpisy do Bazy 3P3P oraz protokół diagnozy w karcie indywidualnej dziecka 

23.

Warsztaty dla dzieci i uczniów zgodnie z ofertą przekazaną do szkół i przedszkoli (w tym warsztaty o charakterze aktywizującym wybór ścieżki edukacyjnej dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) na terenie szkół i poradni

Cały rok- zgodnie z  otrzymanymi zgłoszeniami ze szkół

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

 

Dokumentacja przeprowadzonych zajęć, wpisy do Bazy 3p i dziennika

24.

Zajęcia ortograffiti dla uczniów szkół podstawowych

IX.2017- V.2018

Małgorzata Szwerbel – pedagog,

Katarzyna Suśniło – pedagog

Emilia Jankowska- pedagog

 

Dokumentacja w dziennikach zajęć innych

25.

Prowadzenie  na terenie poradni porad i  instruktaży dla rodziców dotyczących  wdrażania metody sylabowej i sposobów pracy z  dzieckiem

 Cyklicznie- wg ustalonych harmonogramów

Małgorzata Szwerbel- pedagog

 

 

26.

Indywidualne porady zawodoznawcze bez badań

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

Katarzyna Suśniło-pedagog, doradca zawodowy

 

 

 

Udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych

 

27.

Prowadzenie prelekcji i warsztatów dla rodziców zgodnie z ofertą poradni na rok szkolny 2017/2018

Cały rok szkolny – wg potrzeb

Wszyscy pracownicy- wg przypisanych tematów

 

Dokumentacja przeprowadzonych zajęć

28.

Udzielanie porad i konsultacji po przeprowadzonej diagnozie  dziecka

Cały rok szkolny – wg potrzeb

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

 

wpisy do bazy 3P

29.

Prowadzenie konsultacji

Cały rok szkolny – wg potrzeb

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

 

Notatki , wpisy do bazy 3P

30.

Udzielanie instruktażu do pracy z dzieckiem w domu

Cały rok szkolny – wg potrzeb

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

 

wpisy do bazy 3P

31.

Prowadzenie punktów konsultacyjnych

W przypadku zgłaszanych potrzeb ze szkół

Wszyscy pracownicy marytoryczni

 

wpisy do bazy 3P

32.

Udział w zespołach interdyscyplinarnych

Cały rok szkolny – wg potrzeb

Pracownicy wyznaczeni przez dyrektora

 

Zapisy w dzienniku pracy, bazie 3P

33.

Organizacja we współpracy z OPS i PCPR oraz innymi ośrodkami specjalistycznymi potrzebnej pomocy na rzecz dziecka i rodziny

Cały rok szkolny – wg potrzeb

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

 

Notatki w teczce dziecka, dokumentacja w sekretariacie

34.

Kierowanie rodziców do lekarzy specjalistów w celu ustalenia medycznych przyczyn występujących trudności oraz ich leczenia

Cały rok szkolny – wg potrzeb

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

 

Notatki w indywidualnych teczkach

35.

Działalność informacyjno – szkoleniowa na rzecz rodziców( prowadzenie strony internetowej, udostępnianie literatury, tworzenie ulotek, broszur informacyjnych, organizacja spotkań ze specjalistami)

Cały rok szkolny – wg potrzeb

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

 

Informacje na stronie, wydrukowane ulotki

36.

Organizacja spotkania z przedstawicielami służby zdrowia w celu podtrzymania dobrej współpracy na rzecz dzieci niepełnosprawnych

 

Urszula Rucińska- rehabilitant

 

 

 

REALIZOWANIE ZADAŃ PROFILAKTYCZNYCH ORAZ WSPIERAJĄCYCH WYCHOWAWCZĄ I EDUKACYJNĄ FUNKCJĘ  PRZEDSZKOLA, SZKOŁY , W TYM WSPIERANIE NAUCZYCIELI W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH

 

pomoc nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom

37.

Pomoc nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży poprzez

1. konsultacje indywidualne,

2.  szkolenia i warsztaty

 

Cały rok szkolny – wg potrzeb

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

 

Wpis w bazie 3P

38.

Pomoc nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom w tym rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej poprzez  konsultacje indywidualne, szkolenia i warsztaty

 

Cały rok szkolny – wg potrzeb

Małgorzata Szwerbel- pedagog

 

 

Wpis w Bazie 3p

39.

Pomoc nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego poprzez 

1konsultacje

2 poprzez cykliczne spotkania z doradcami zawodowymi/osobami zajmującymi się realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego 

3.prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą

 

Cały rok szkolny – wg potrzeb

Katarzyna Suśniło- pedagog

 

Wpis w bazie 3P, listy obecności

.40.

Pomoc nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez 1.opiniowanie o uczniach (indywidualny tok i program nauczania, wskazania do pracy z uczniem)

2. prowadzenie  konsultacji ,

3. prelekcji i  innych form wsparcia

 

 

Cały rok szkolny – wg potrzeb

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

 

Wpis w bazie 3P

41.

Współpraca z przedszkolami, szkołami  w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

Cały rok szkolny – wg potrzeb

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

 

Wpis w bazie 3P

42.

Pomoc w opracowaniu i realizowaniu  indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli

Cały rok szkolny – wg potrzeb

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

 

Wpis w bazie 3P

43.

Pomoc w opracowaniu i realizowaniu  indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

Cały rok szkolny – wg potrzeb

psychologowie

 

Wpis w bazie 3P

44.

Pomoc w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego lub pełnoletniego niepełnosprawnego ucznia

W razie potrzeb

rehabilitanci

Inni pracownicy po odbyciu szkolenia

Na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego

Wniosek dyrektora szkoły lub rodzica

45.

Pomoc nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez

1.Budowanie strategii na rzecz ucznia przejawiającego trudności w zachowaniu w domu i szkole wraz z radą pedagogiczną

2. Konsultacje dla nauczycieli uczniów przejawiających trudności w zachowaniu i z problemami dydaktycznymi

3. Prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia

 

 

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

 

Zapis w bazie 3p i dzienniku pracy

46.

Prowadzenie rad szkoleniowych na terenie szkół zgodnie z ofertą poradni

Cały rok- zgodnie z napływającymi zapotrzebowaniem

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

 

Podpis nauczyciela  prowadzącego szkolenie pod karta zgłoszenia , wpis do

Bazy 3p

47.

Prowadzenie rad szkoleniowych zgodnie z ofertą na terenie poradni

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

 

Podpis nauczyciela  prowadzącego szkolenie pod karta zgłoszenia , wpis do Bazy 3P

48.

Powadzenie warsztatów dla nauczycieli  spoza oferty na terenie poradni i w szkołach

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

Po uzgodnieniu dyrektora placówki z dyrektorem PP-P

 

49.

Powadzenie warsztatów dla nauczycieli zgodnie z ofertą na terenie poradni i w szkołach

Zgodnie z harmonogramem po złożeniu przez szkoły zapotrzebowania

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

 

Podpis nauczyciela  prowadzącego szkolenie pod karta zgłoszenia , wpis do Bazy 3P

50.

Prowadzenie interwencji kryzysowych na terenie szkół i przedszkoli

Wg potrzeb

psychologowie

 

Wpis do Bazy 3P

 

Prowadzenie mediacji w przypadkach konfliktów nauczycieli z rodzicami

Wg potrzeb

Emilia Jankowska- pedagog

 

Wpis do Bazy 3P

51.

Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci, młodzieży rodziców i nauczycieli w formie

1.pogadanek prelekcji, warsztatów, debat

2.  poprzez propagowanie literatury , folderów informacyjnych, udostępnianie informacji na temat miejsc świadczących specjalistyczną pomoc na stronie internetowej Poradni oraz funpage”u na facebooku

Zgodnie z harmonogramem po złożeniu przez szkoły zapotrzebowania

Wszyscy pracownicy pedagogiczni – zgodnie z wysłaną ofertą i zgłaszanym zapotrzebowaniem

 

Podpis nauczyciela  prowadzącego szkolenie pod karta zgłoszenia , wpis do Bazy 3P

52.

Kontynuowanie  współpracy -w celu udzielania wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom -z wojewódzkim ośrodkiem metodycznym i biblioteką pedagogiczną

Wg potrzeb

Daria Ćwiertnia- Paprota- psycholog

 

Notatki służbowe , zamówienie wykonania szkolenia (usługi )

53.

Prowadzenie praktyk dla studentów kierunków pedagogicznych psychologicznych i logopedycznych

Wg zgłoszeń

Pracownicy wyznaczeni przez dyrektora

Podpisanie porozumienia

Porozumienie, umowa lub inne dokumenty z uczelni

 

ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH

 

54.

Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców oddziałów I-III szkół podstawowych

 

 

Daria Ćwiertnia- Paprota- psycholog

Kontynuacja pracy grupy z roku szkolnego 2016/2017

Wpisy w bazie 3p i dzienniku zajęć

55.

Sieć współpracy i samokształcenia :  praca z uczniem z zaburzonym zachowaniem

 

Emilia Jankowska- pedagog

Sabina Chełmińska- psycholog

Kontynuacja pracy grupy z roku  szkolnego 2016/2017

Wpisy w bazie 3p i dzienniku zajęć

56.

Sieć współpracy i samokształcenia : Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Tomasz Wyka

 

 

 

 

57.

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek (SORE)

 

Emilia Jankowska- pedagog, Daria Ćwiertnia- Paprota- psycholog

Wg zgłaszanych potrzeb (maksymalnie dwie szkoły)

Wpisy w bazie 3p i dzienniku zajęć