Plan pracy poradni na rok szkolny 2018/2019

Plan pracy poradni na rok 2018/2019

 

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W DREZDENKU

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

LP.

PLANOWANE ZADANIE

TERMIN REALIZACJI

REALIZATORZY

UWAGI

WSKAŻNIK  REALIZACJI

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY

1.

Diagnozowanie dzieci i młodzieży w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

wszyscy pracownicy pedagogiczni

Diagnoza pedagogiczna ( w

tym dla słabo słyszących i słabo widzących), psychologiczna, logopedyczna i rehabilitacyjna

Zarejestrowanie dziecka w bazie 3p i zaznaczenie, że przeprowadzona została diagnoza

2.

Diagnoza zawodoznawcza  

 

 

 

 

 

 

Cały rok - zgodnie z napływającymi wnioskami

Katarzyna Suśniło- pedagog, doradca zawodowy

 

Zarejestrowanie dziecka w bazie 3p i zaznaczenie, że przeprowadzona została diagnoza

 

Diagnoza przesiewowa: narządów  zmysłów, mowy, ryzyka dysleksji, ryzyka  wad wymowy (logopedyczna), wad postawy ciała

Wg potrzeb

Justyna Roślicka – logopeda, Iwona Lisowska- pedagog, Małgorzata Szwerbel- pedagog,

 

 

3.

Opiniowanie w sprawach określonych w Ustawie o Systemie Oświaty  i Ustawie  Prawo Oświatowe oraz w innych przepisach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

wszyscy pracownicy pedagogiczni po przeprowadzonej diagnozie

 

Opinia dla dziecka lub ucznia zgodna z wnioskiem o wydanie opinii

4.

Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego , zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz indywidualnego nauczania

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

Pracownicy powołani do Zespołu Orzekającego i wyznaczeni przez przewodniczącego do napisania orzeczenia

 

Przeprowadzenie procedury wydawania orzeczeń zgodnie z liczbą wniosków które wpłynęły do Zespołu Orzekającego- działanie poza pensum

5.

Zbieranie opinii na temat dziecka lub pełnoletniego ucznia z palcówek  do których uczęszcza w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych

Cały rok- Zgodnie z zaistniałą potrzebą

wszyscy pracownicy merytoryczni

 

Opinie przesłane ze szkół , notatki z rozmów

 

 przeprowadzenie  we współpracy ze szkołą i  rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem analizy funkcjonowania ucznia uwzględniającej efekty udzielanej przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Cały rok- Zgodnie z zaistniałą potrzebą

Diagnosta wyznaczony w ramach zespołu diagnostycznego

W przypadku wniosków o wydanie opinii, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

Notatki z przeprowadzonej rozmowy indywidualnej teczce ucznia

 

 

UDZIELANIE DZIECIOM I MŁODZIEŻY ORAZ RODZICOM  BEZPOŚREDNIEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 

 

Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin

 

6.

prowadzenie terapii pedagogicznej indywidualnej

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

pedagodzy : Iwona Lisowska, Kamila Bajko, Małgorzata Szwerbel

Małgorzata Szwerbel- od stycznia 2019r.

Dokumentacja w indywidualnej karcie ucznia

7.

Prowadzenie terapii pedagogicznej grupowej

po diagnozie kwalifikacyjnej po skompletowaniu grupy

Pedagodzy: Małgorzata Szwerbel, Iwona Lisowska, Kamila Bajko

Małgorzata Szwerbel- od stycznia 2019r.

Dokumentacja w dzienniku zajęć innych

8.

Prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci

X. 2018r-VIII.2019r

Marzena Dobek_Kłosińska-pedagog, logopeda, Magdalena Borkowska- rehabilitant, Małgorzata Małecka- logopeda, Sabina Chełmińska- psycholog

 

Dokumentacja w dziennikach zajęć innych

9.

Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

logopedzi

 

Dokumentacja w indywidualnej karcie ucznia 

10.

Prowadzenie  porad i instruktaży dla rodziców dotyczących pracy logopedycznej z dzieckiem w domu

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

logopedzi

 

Dokumentacja w indywidualnej karcie ucznia 

11

Prowadzenie terapii systemowej indywidualnej

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

Sabina Chełmińska- psycholog, Daria Ćwiertnia- Paprota- psycholog

 

Dokumentacja odbywających się spotkań w indywidualnej karcie ucznia 

12.

Prowadzenie terapii systemowej rodzinnej

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

Sabina Chełmińska- psycholog, Daria Ćwiertnia- Paprota- psycholog

 

Dokumentacja odbywających się spotkań

13

Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne

Po skompletowaniu

grupy

Tomasz Wyka,- psycholog ,

 

Dokumentacja w dzienniku zajęć innych

14

Prowadzenie zajęć  w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w tym także zajęcia grupowe

 

Cały rok

Powołane przez dyrektora zespoły

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

Dokumentacja dziecka

15

Prowadzenie rehabilitacji ruchowej w przypadku dzieci zagrożonych niepełnosprawnością

Cały rok

Magdalena Borkowska – rehabilitant,

Urszula Rucińska- rehabilitant

Urszula Rucińska- wrzesień, październik 2018r

Wpis w Bazie 3P, wpis w dzienniku pracy i dokumentacji dziecka

16

Inne działanie terapeutyczne

Cały rok

Daria Ćwiertnia-Paprota –psycholog

Tomasz Wyka-psycholog

Sabina Chełmińska- psycholog

 

Wpis w Bazie 3P, wpis w dzienniku pracy oraz indywidualnej karcie dziecka

 

Udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej

 

17

Prowadzenie interwencji kryzysowej wobec dzieci  i młodzieży oraz ich rodzin w sytuacjach krytycznych

Wg potrzeb

Osoby posiadające przeszkolenie w zakresie interwencji kryzysowej: psychologowie , pedagodzy

 

Notatki służbowe, zapisy w indywidualnych kartach uczniów wpisy do Bazy 3P

18.

Warsztaty dla dzieci i uczniów zgodnie z ofertą przekazaną do szkół i przedszkoli (w tym warsztaty o charakterze aktywizującym wybór ścieżki edukacyjnej dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) na terenie szkół i poradni

Cały rok- zgodnie z  otrzymanymi zgłoszeniami ze szkół

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

 

Dokumentacja przeprowadzonych zajęć, wpisy do Bazy 3p i dziennika

19

Zajęcia ortograffiti dla uczniów szkół podstawowych

IX.2017- V.2018

Kamila Bajko– pedagog, Iwona Lisowska-pedagog

Katarzyna Suśniło – pedagog

 

 

Dokumentacja w dziennikach zajęć innych

20.

Prowadzenie mediacji

W przypadku zgłaszanej potrzeby

Sabina Chełmińska- psycholog

 

 

21

Indywidualne porady zawodoznawcze bez badań

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

Katarzyna Suśniło-pedagog, doradca zawodowy

 

Zapisy w bazie 3p i dzienniku pracy oraz notatki z przeprowadzonej porady

 

Udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych

 

22.

Prowadzenie wykładów, prelekcji i warsztatów dla rodziców zgodnie z ofertą poradni na rok szkolny 2018/2019

Cały rok szkolny – wg potrzeb

Wszyscy pracownicy- wg przypisanych w ofercie tematów

 

Dokumentacja przeprowadzonych zajęć

23

Udzielanie porad i konsultacji po przeprowadzonej diagnozie  dziecka

Cały rok szkolny – wg potrzeb

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

 

wpisy do bazy 3P

24

Prowadzenie na terenie poradni porad i  konsultacji dotyczących  rozpoznawania i rozwijania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodziezy oraz  rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych konsultacji

Cały rok szkolny – wg potrzeb

Wszyscy pracownicy pedagogiczni zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami

 

Notatki , wpisy do bazy 3P

25

Udzielanie instruktażu do pracy z dzieckiem w domu

Cały rok szkolny – wg potrzeb

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

 

wpisy do bazy 3P

26

Prowadzenie punktów konsultacyjnych

W przypadku zgłaszanych potrzeb ze szkół

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

 

wpisy do bazy 3P

27

Udział w zespołach interdyscyplinarnych

Cały rok szkolny – wg potrzeb

Pracownicy wyznaczeni przez dyrektora

 

Zapisy w dzienniku pracy, bazie 3P

28

Organizacja we współpracy z OPS i PCPR oraz innymi ośrodkami specjalistycznymi potrzebnej pomocy na rzecz dziecka i rodziny

Cały rok szkolny – wg potrzeb

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

 

Notatki w teczce dziecka, dokumentacja w sekretariacie

29.

Kierowanie rodziców do lekarzy specjalistów w celu ustalenia medycznych przyczyn występujących trudności oraz ich leczenia

Cały rok szkolny – wg potrzeb

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

 

Notatki w indywidualnych teczkach

30.

Działalność informacyjno – szkoleniowa na rzecz rodziców( prowadzenie strony internetowej, udostępnianie literatury, tworzenie ulotek, broszur informacyjnych, organizacja spotkań ze specjalistami)oraz warsztatowa

Cały rok szkolny – wg potrzeb

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

 

Informacje na stronie, wydrukowane ulotki

31

Indywidualne konsultacje z przedstawicielami służby zdrowia w celu  współpracy na rzecz dzieci niepełnosprawnych

Wg potrzeb

Magdalena Borkowska- rehabilitant

Dotyczy dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju

Notatki w teczce indywidualnej dziecka lub dokumentacji wwrd

 

REALIZOWANIE ZADAŃ PROFILAKTYCZNYCH ORAZ WSPIERAJĄCYCH WYCHOWAWCZĄ I EDUKACYJNĄ FUNKCJĘ  PRZEDSZKOLA, SZKOŁY , W TYM WSPIERANIE NAUCZYCIELI W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH

 

pomoc nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży poprzez

1. konsultacje indywidualne,

2.                  szkolenia i warsztaty

3.                  sieci współpracy i samokształcenia

 

 

Cały rok szkolny – wg potrzeb

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

 

Wpis w bazie 3P

33

współpraca pracowników poradni z nauczycielami  w procesie postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

Wg zgłaszanego zapotrzebowania przez nauczycieli w ciągu roku szkolnego

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

 

Wpis w Bazie 3p i dzienniku pracy, karta konsultacyjna

34

Pomoc nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom w tym rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej poprzez  konsultacje indywidualne, szkolenia i warsztaty

 

wg potrzeb

Małgorzata Szwerbel- pedagog,

 

Wz pedagodzy

Wpis w Bazie 3p

35

Pomoc nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego poprzez 

1konsultacje

2 cykliczne spotkania z doradcami zawodowymi/osobami zajmującymi się realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego 

3.prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą

 

Cały rok szkolny – wg potrzeb

Katarzyna Suśniło- pedagog

 

Wpis w bazie 3P, listy obecności

.36.

Pomoc nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez 1.opiniowanie o uczniach (indywidualny tok i program nauczania, wskazania do pracy z uczniem)

2. prowadzenie  konsultacji ,

3. prelekcji i  innych form wsparcia

 

 

Cały rok szkolny – wg potrzeb

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

 

Wpis w bazie 3P

37.

Współpraca z przedszkolami, szkołami  w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

Cały rok szkolny – wg potrzeb

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

 

Wpis w bazie 3P

38.

Pomoc w opracowaniu i realizowaniu  indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli

Cały rok szkolny – wg potrzeb

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

 

Wpis w bazie 3P

39.

Pomoc w opracowaniu i realizowaniu  indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

Cały rok szkolny – wg potrzeb

psychologowie

 

Wpis w bazie 3P

40

Pomoc w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego lub pełnoletniego niepełnosprawnego ucznia

W razie potrzeb

rehabilitanci

Inni pracownicy po odbyciu szkolenia

Na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego

Wniosek dyrektora szkoły lub rodzica

41.

Pomoc nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez

1.Budowanie strategii na rzecz ucznia przejawiającego trudności w zachowaniu w domu i szkole wraz z radą pedagogiczną

2. Konsultacje dla nauczycieli uczniów przejawiających trudności w zachowaniu i z problemami dydaktycznymi

3. Prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia

 

 

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

 

Zapis w bazie 3p i dzienniku pracy

42.

Prowadzenie rad szkoleniowych na terenie szkół zgodnie z ofertą poradni

Cały rok- zgodnie z napływającymi zapotrzebowaniem

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

 

Podpis nauczyciela  prowadzącego szkolenie pod karta zgłoszenia , wpis do

Bazy 3p

43.

Prowadzenie rad szkoleniowych zgodnie z ofertą na terenie poradni

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

 

Podpis nauczyciela  prowadzącego szkolenie pod karta zgłoszenia , wpis do Bazy 3P

48.

Powadzenie warsztatów dla nauczycieli  spoza oferty na terenie poradni i w szkołach

Cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

Po uzgodnieniu dyrektora placówki z dyrektorem PP-P

 

44.

Powadzenie warsztatów dla nauczycieli zgodnie z ofertą na terenie poradni i w szkołach

Zgodnie z harmonogramem po złożeniu przez szkoły zapotrzebowania

Wszyscy pracownicy pedagogiczni

 

Podpis nauczyciela  prowadzącego szkolenie pod karta zgłoszenia , wpis do Bazy 3P

50.

Prowadzenie interwencji kryzysowych na terenie szkół i przedszkoli

Wg potrzeb

Psychologowie, przeszkoleni pedagodzy

 

Wpis do Bazy 3

45.

Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci, młodzieży rodziców i nauczycieli w formie

1.pogadanek prelekcji, warsztatów, debat

2.  poprzez propagowanie literatury , folderów informacyjnych, udostępnianie informacji na temat miejsc świadczących specjalistyczną pomoc na stronie internetowej Poradni oraz funpage”u na facebooku

Zgodnie z harmonogramem po złożeniu przez szkoły zapotrzebowania

Wszyscy pracownicy pedagogiczni – zgodnie z wysłaną ofertą i zgłaszanym zapotrzebowaniem

 

Podpis nauczyciela  prowadzącego szkolenie pod karta zgłoszenia , wpis do Bazy 3P

46.

Kontynuowanie  współpracy -w celu udzielania wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom -z wojewódzkim ośrodkiem metodycznym i biblioteką pedagogiczną

Wg potrzeb

Daria Ćwiertnia- Paprota- psycholog

 

Notatki służbowe , zamówienie wykonania szkolenia (usługi )

47.

Prowadzenie praktyk dla studentów kierunków pedagogicznych psychologicznych i logopedycznych

Wg zgłoszeń

Pracownicy wyznaczeni przez dyrektora

Podpisanie porozumienia

Porozumienie, umowa lub inne dokumenty z uczelni

 

ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH

 

48.

 

zaplanowanie i przeprowadzenie działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:

1) wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;

2) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe;

3) realizacji podstaw programowych;

4) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;

5) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów, o których mowa w art. 3 pkt 21, 21c i 21d ustawy o systemie oświaty;

6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków, o których mowa w pkt 5;

7) innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę poprzez kompleksowe wspomaganie szkoły (przedszkola) obejmujące:

1) pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;

2) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;

3) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;

4) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

 

 

 

 

Wszyscy pracownicy pedagogiczni, którzy odbyli szkolenie w zakresie SORE

Na zgłoszenie zapotrzebowania przez dyrektora szkoły

Wpisy w bazie 3p i dzienniku zajęć